کیفیت سجده سهو

موقعی که بدون جماعت وتنها انسان نماز می خواند برای انجام دادن سجده سهو باید مثل امام جماعت به یک طرف سلام دهدیا نه باید تا اخر دعا را هم بخواند و بعد به دو طرف سلام دهد و بعد سجده سهو نماید با تشکر توضییح دهید

جواب:در مذهب امام شافعی سجده سهو قبل از سلام دادن است بنابراین بعداز اتمام صلوات ابراهیمی، دو سجده به نیت سجده سهو می رویم و سپس سلام می دهیم مانند سایر نمازهاز والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها