آیا می توان دعای وسیله و فضیله را بعد از اقامه خواند؟

آیا می توان دعای وسیله و فضیله برای پیامبر را بعد از اقامه خواند و آیا بر این عمل دلیلی و جود دارد؟ یا آنکه خاص اذان است؟

جواب: دعای فضیله و وسیله بعد از اذان سنت است اما بعد از اقامه وارد نشده. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها