حکم جهری خواندن اوراد بعد از نماز چیست؟

حکم جهری خواندن اوراد بعد از نماز چیست؟

جواب: اصل بر سرّی خواندن است زیرا در احادیث وارد نشده که پیامبر صلّی الله علیه و سلّم اوراد بعد از نماز را به صورت جهر خوانده باشد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها