آیا در سربازی میشود نمازها را قصر وجمع کرد؟

آیا در سربازی میشود نمازها را قصر وجمع کرد؟

جواب: قصر و جمع کردن نمازها، برای مسافر جایز است و همچنین کردن نماز در هنگام بارندگی با شرایط مخصوصی که در کتابهای فقه بیان شده است. بنابر این شخص از آن جهت که سرباز است نمی تواند نمازها را قصر و جمع ادا کند والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها