حکمت از تحریم استمنا

حکمت از تحریم استمنا چیست؟

پاسخ: 

به طور کلی استمنا جایز نیست زیرا باعث ضعف قوای جنسی شده و در نهایت به نهاد خانواده ضرر می رساند. والله اعلم.

 

 

جدیدترین پاسخ ها