جماع با زن حائضه چه حکمی دارد؟

حکم جماع با زن حائضه چیست؟

جواب:  جماع با زن حائض به نص قرآن جایز نیست و حرام می باشد. والله اعلم.

پاسخ دهنده شیخ نادر بیگدلی

 

جدیدترین پاسخ ها