ازدواج موقت از نظر اهل سنت

حکم ازدواج موقت از نظر اهل سنت چیست؟

جواب: ازدواج موقت به اتفاق مذاهب اهل سنت جایز نمی باشد.

جدیدترین پاسخ ها