آیا بله برون حکم ازدواج شرعی را دارد؟

با توجه به این که در مراسم بله برون تمام ارکان نکاح وجود دارد یا این مراسم حکم نکاح شرعی را دارد و زن مرد بر یکدیگر حلال می شوند؟

جواب: خير برون و مجلس خواستگاری صرفا جنبه وعده دارد و در حکم عقد شرعی و قانونی نمی باشد بنابراین پسر و دختر تا زمانی که صیغه عقد شرعی بین آنان جاری نشده است همچنان بر یکدیگر حرامند. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها