مباشرت زن و شوهر

آیا زن و شوهر می توانند آلت ت ن ا س ل ی یکدیگر را بلیسند؟

جواب:  در منع آن نصی صریح نیست و می توان گفت که زن و شوهر می توانند هرگونه مباشرتی با هم داشته باشند بجز مباشرت از عقب که حرام است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها