ارضای همسر

آیا می توان برای ارضای همسر، شوهر می تواندبه مالش فرج و ... برای او اقدام نماید؟

جواب: اشکالی ندارد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها