منظور از آیه : الرجال قوامون علی النساء... چیست؟

منظور از آیه : الرجال قوامون علی النساء... چیست؟

جواب: یعنی مدیریت خانواده به عهده مردان گذاشته شده است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها