اندازه ریش

مناسب است اندازه ریش چقدر باشد؟

پاسخ:

اندازه ریش یک قبضه باشد مناسب است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها