گناه تماشای فیلم های مبتذل و استمنا

تماشای فیلمهای مبتذل و همچنین استمنا گناه کبیره است یا صغیره؟

جواب:تماشای فیلم های مبتذل جزء گناهان صغیره است اما صغیره بودن گناه نباید منجر به این شود که ما جرأت بر انجام آن پیدا کنیم ریرا که گناه هرچند صغیره باشد، نافرمانی خداوند محسوب می شود و عقوبت دارد.  والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها