آیا می توان به جهت عبرت گرفتن جرائم شخص را برای دیگران بازگو کنیم؟

آیا می توان جرائم و ظلم های شخص را برای دیگران تعریف کنیم تا آنان پند بگیرند؟ و آیا این عمل جزو غیبت محسوب نمی شود؟

جواب:به گونه ای تعریف شود تا شخص معلوم نشود تا ما نیز وارد تهمت و غیبت نشویم و تنها هدفمان همان پند گرفتن دیگران باشد. و الله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها