حکم تراشیدن ریش

حکم تراشیدن ریش چیست؟

جواب: تراشیدن ریش جایز نیست.والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها