پول در برابر استفاده نکردن از مرخصی

اینجانب کارمندرسمی دولت هستم وبراساس قانون درسال15روزمرخصی ذخیره دارم که اگراستفاده نکنم درپایان خدمت بابت آن به ماپول می دهند(البته براساس آخرین حکم کارگزینی نه حکم زمان مرخصی)آیااین موردسودبه حساب می آیدیاخیر واگرهم بابت آن پول نگیریم براساس قانون می توانیم آن راجزو مازادبرخدت 30سال حساب کنیم وبرای این کاربایدمقداری پول به سازمان بازنشستگ پرداخت کنیم لذادرهردوموردآیا مواردذکرشده ازنظرشرعی اشکال داردیاخیر باتشکر

پاسخ:

هر دو مورد که فرمودید از نظر شرعی اشکالی ندارد. والله اعلم.

 

جدیدترین پاسخ ها