بیمه عمر

حکم بیمه عمر پاسارگاد چیست؟

جواب: بیمه عمر جایز نیست. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

جدیدترین پاسخ ها