وام مسکن

اینجانب به علت الزامات شعلی ام از روستا به شهر به همراه خانواده مهاجرت کرده ام و مستاجر می باشم . با و جود داشتن مقداری پس انداز ، تمام پول خرید یک واحد آپارتمان را نداشته ، و با وجود اینکه این واحد دارای وام مسکن است می توان آن را با وام خریداری نمایم؟

جواب: وام مسکن امکان دارد از نظر شرعی جایز باشد و امکان دارد جایز نباشد. بستگی دار دبه نوع وام. اگر از نوعی باشد که جایز است، خرید خانه به همراه چنین وامی نیز جایز است و الا جایز نیست. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی.

جدیدترین پاسخ ها