اعتبار حق امتیاز

1-     آیاحق امتیاز در شرع اعتبار دارد یا نه ؟

جواب: بله مارک ها و علامتها نشانه مرغوبیت یا عدم آن است اگر بروجه صحیح در اختیار دیگران قرار گیرد اعتبار دارد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها