جایزه دادن به مشتریان فروشگاه

1-    جايزه دادن به مشتریان فروشگاه از سود یا از از اصل سرمایه چه حکمی دارد؟

جواب: دادن جایزه ( چه از سرمایه و چه از سود ) به مشتریان فروشگاه اشکالی ندارد مشروط بر اینکه تبدیل به قمار نشود. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها