چگونگی زکات کارمند

1-    آیا به حقوق کارگر وکارمند زکات تعلق می گیرد. اگر تعلق می گیرد چگونه محاسبه می شود؟ و زکات مال التجارة چگونه محاسبه می شود؟

جواب: در صورتی که درآمد سالانه به حدنصاب برسد، به درآمد و حقوق شخص زکات تعلق می گیرد.

چگونگی محاسبه زکات مال التجاره به قرار زیر است:

الف)جنسهای مغازه به میانگین فروش قیمت می شود.

ب)وجوه نقد مرتبط با مغازه محاسبه می شود.

ج)طلبهای قابل وصول محاسبه می شود.

د)بدهکاری های مرتبط با مغازه(فاکتورهای پرداخت نشده) محاسبه می شود.

بندهای( الف،ب و ج )را باهم جمع و از بند( د) کسر می گردد حال اگر باقیمانده به حد نصاب برسد، 5/2 درصد به آن زکات تعلق می گیرد.

تذکر: باید توجه شود که برداشتهای شخصی(چه برای مصارف روزانه و چه برای مصارف دیگر)کسر نمی شود. اما برداشتهایی که برای مغازه باشد، کسر می گردد و درضمن جنسهایی که از دور معامله خارج شده اند نیز قیمت نمی شوند و اگر زمانی فروخته شدند، 5/2 درصد قیمت فروخته شده زکات می دهد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها