روزه قضای میت

پدر چند سالی است که بدلیل بیماری سرطان بیمار بوده و توان روزه گرفتن نداشته ... بیست روز پیش فوت نموده ... آیا برای روزه های نگرفته کفاره بدیم یا روزه بگیریم به جای ایشان و کفاره اش چقدر میشه

پاسخ:اگر امکان روزه گرفتن برایش وجود داشته در ازای هر روز مبلغ 10000 تومان فدیه پرداخت کنید.

جدیدترین پاسخ ها