به تاخیر انداختن عادت ماهیانه توسط دارو

1-    حکم استفاده از دارو برای به تأخیرانداختن عادت ماهیانه‌ی خانم‌ها درماه رمضان چیست؟

جواب: اگرمصرف داروازنظر پزشکی به سلامتی زن آسیبی نرساند،ازنظر فقهی مانعی ندارد،امابهتراست ازدارواستفاده نشود تا زمان عادت ماهانه به طورطبیعی سپری شودوبعدازرمضان قضای روزه رابه جای آورد. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها