آب غیر جهنده که هنگام شهوت از انسان خارج می شود

آبی که به هنگام شهوتی شدن از انسان خارج می شود و جهنده نیست چه نام دارد؟نجس است یا نه؟اگر روی لباس بریزد و شخص لباسش را نشورد نماز انسان درست است یا نه؟

جواب: مذی نامیده می شود و نجس است و با هرجا از بدن و لباس برخورد کند، لازم است که شسته شود و اگر احیانا شسته نشود نماز صحیح نمی باشد. والله اعلم.

پاسخ دهنده: شیخ نادر بیگدلی

 

جدیدترین پاسخ ها