انتقال نجاست

آیا اگر با پای خیس روی فرشی که نجس است راه برویم ویا با لباس خیس بر آن فرش بنشینیم نجس خواهیم شد؟

جواب:از دو چیز خشک که یکی نجس باشد و دیگری نجس نباشد،نجاست انتقال نمی یابد و در غیر این صورت نجاست منتقل می شود. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها