نگاه به آلت

آیا نگاه کردن به آلت (ت ن ا س ل ی) پسری توسط پسر دیگر حرام است؟

جواب: کشف عورت برای مکلف(کسی که به سنّ تکلیف رسیده باشد) حرام است. والله اعلم.

جدیدترین پاسخ ها